Centrala City Car

Frednowy 17
14-200 Iława
tel. +48 530 8888 98
zlecenia@citycar.info.pl

Filia Olsztyn

ul. Hanowskiego 9/53
10-698 Olsztyn

Filia Malbork

ul. Marii Konopnickiej 27 (k. Biedronki)
82-200 Malbork

Filia Tczew

ul. Rokicka 16
83-110 Tczew

Filia Grudziądz

ul. Piłsudskiego 10
86-300 Grudziądz

Oferujemy Serwis 24 h obsługi lotnisk przez CITY CAR : Warszawa, Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz, z możliwością podstawienia samochodu z kierowcą.

W naszej ofercie znajdują się samochody nowe z pełnym pakietem ubezpieczeń OC,AC,NW oraz Assistance. Naszym celem jest, aby Klienci mieli poczucie pełnego komfortu podróży w najlepszej cenie na terenie naszego kraju oraz całej Europy.

Odbiór naszych pojazdów na życzenie Klienta na terenie państw Unii Europejskiej należy do pełnego serwisu Auto Wypożyczalni CITY CAR. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty osoby prywatne jak również firmy i instytucje państwowe.

Przyjemnej podróży życzy
City Car Team

 

 

Wir sprechen Deutsch unter diese nummer +48 888 88 44 22
Wir sind rund un die Uhr fuer Sie da!

Zadzwoń : +48 530 8888 98 i zapytaj o ofertę dla Ciebie !

Autowypożyczalnia City Car

Frednowy 17, 14-200 Iława
e-mail: zlecenia@citycar.info.pl

 
 

Regulamin


Ogólne warunki najmu z autowypożyczalni City Car

§ 1 Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa szczegółowe warunki umowy najmu pojazdów zawieranych przez City Car w ramach wypożyczalni samochodów / pojazdów w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.
 2. Integralną częścią Regulaminu jest cennik stanowiący Załącznik nr 1 ( zwany dalej cennikiem ).
 3. W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową.
 4. Osoby zwane w dalszej części Regulaminu:
  1. Klient ( Najemca ) : konsument
  2. Wynajmujący : City Car Auto wypożyczalnia
  3. Strony: Najemca i Wynajmujący

§ 2 Najemca w stosunku do auto wypożyczalni City Car

 1. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która ukończyła 23 lat,
 2. W przypadku najmu motocykla osobą uprawnioną do kierowania może zostać osoba, która ukończyła 28 lat, i posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca ważny paszport ) oraz od co najmniej roku posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez najemcę lub/ i osobę wpisaną w umowie najmu w pozycji DANE KIEROWCY wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia umowy najmu.
 3. W przypadku osoby Najmującej pojazd lecz nie kierującej pojazdem, Najemca jest zobowiązany przy zawarciu umowy podać / wskazać osobę uprawnioną do kierowania pojazdem, oraz okazanie podanej osoby uprawnionej ważnym dokumentem prawa jazdy, posiadając ten dokument od co najmniej roku, jak również ważny dokument tożsamości na terenie RP.
 4. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do kierowania pojazdem, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia, Najemca jak i osoba kierująca jest odpowiedzialna za przestrzeganie warunków Umowy Najmu oraz wszelkie szkody powstałe w tym czasie.

§ 3 Kaucja, udział własny, wpłata gotówki lub zabezpieczenie podanej kwoty w Regulaminie.

 1. Najemca wpłaca (nie dotyczy Klientów Assistance) kaucję w wysokości 2000,00 złotych za samochód osobowy, 3000,00 zł za samochód ciężarowy oraz motocykl w gotówce lub innej formie płatności ( zabezpieczenie podanej wyżej kwoty przez terminal płatniczy lub wpłata podanej kwoty na wskazane konto Auto Wypożyczalni City Car lub wystawienie Weksla z własnoręcznym podpisem przez najemcę lub osobę kierującą pojazdem) na czas wynajętego pojazdu do momentu zwrotu pojazdu oraz całkowitego rozliczenia się z Wynajmującym.
  1. Klienci Assitance ponoszą odpowiedzialność maksymalnie do udziału własnego w szkodzie, określoną w oświadczeniu dołączonym do Umowy najmu.
 2. W przypadku najmu motocykla, Najemca wyraża zgodę wystawienia weksla blanco własnoręcznie podpisanego na kwotę min. 3000,00 zł do kwoty nieprzekraczającej wartości motocykla ważnym do momentu całkowitego rozliczenia się.
 3. W przypadku wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Najemcę lub osobę kierującą pojazdem, kaucja zostaje zatrzymana do momentu:
  1. Wyjaśnienia przyczyn spowodowanych szkód i awarii oraz do czasu całkowitego rozliczenia się za poniesione koszty związane z naprawą i kosmetyką (koszty czyszczenia zabrudzeń i innych poniesionych uszkodzeń zewnętrznych oraz wewnątrz pojazdu), stopień zabrudzenia jak i uszkodzeń ustala osoba reprezentująca wypożyczalnię City Car.
  2. Wpłacenia całkowitej należności kwoty najmu pojazdu, pojazdu zastępczego.
  3. W przypadku kaucji - weksla , płatność za wyrządzone szkody do kwoty wysokości kaucji wynajętego pojazdu jest w ciągu max. 48 godz.w siedzibie firmy "City Car" po przedstawionym kosztorysie naprawy najemcy pojazdu , niezależnie od formy przedstawienia kosztorysu najemcy pojazdu
  4. (telefonicznie, mailem, pisemnie). 
  5. Po upływie podanego terminu zapłaty w ramach kaucji, sprawę zadłużenia najemcy wobec City Car kierujemy na drogę sądową. Autowypożyczalnia CityCar zastrzega sobie prawo, do zatrzymania weksla nawet do 14dni, od chwili zwrotu pojazdu.
  6. Szkody do wysokości kaucji będą z niej potrącone w całości.
 4. W przypadku stwierdzenia iż, osoba kierująca pojazdem jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, złożona kaucja ( w każdej formie ) przechodzi na rzecz auto wypożyczalni City Car bez jakichkolwiek roszczeń (w ramach kary umownej) przez najemcę i osobę kierującą pojazdem.

§ 4 Termin, okres najmu pojazdu, inne.

 1. Dostarczenie pojazdu zgodnie z zamówieniem Najemcy.
 2. Za obopólną zgodą najemcy i wynajmującego dopuszcza się możliwość wymiany wskazanego przez wynajmującego samochodu w trakcie trwania umowy na nowy. W przypadku takiego postępowania wynajem nowego samochodu będzie kontynuacją warunków wycofanego z wynajmu pojazdu.
 3. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu, wskazanej w protokole zdawczo - odbiorczym pojazdu, w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą chyba, że strony postanowią inaczej.
 4. W przypadku, jeśli Najemca po podpisaniu umowy najmu, poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu, z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie przedstawiciela City Car, strony wspólnie postanowią o nowym terminie przekazania pojazdu.
 5. Przedłużenie najmu musi być uzgodnione telefonicznie i zatwierdzone pisemnie (wystarczy sms lub e-mail lub faks) przez przedstawiciela wypożyczalni City Car :
  1. do 2 godzin po upływie czasu najmu za zgodą wypożyczalni (uzgodniona godzina zwrotu pojazdu) zostanie doliczone 20% stawki dziennej o ile pojazd nie został wcześniej zarezerwowany dla następnego klienta na dzień zwrotu pojazdu
  2. bez zgody wypożyczalni do 2 godzin po upływie czasu najmu zostanie doliczone 50% stawki dziennej o ile pojazd wcześniej nie został zarezerwowany dla następnego klienta na dzień zwrotu pojazdu
  3. powyżej 2 godzin przedłużenia najmu pojazdu zostanie doliczone 100% stawki dziennej według cennika o ile pojazd wcześniej nie został zarezerwowany dla następnego klienta na dzień zwrotu pojazdu
  4. w przypadku przedłużenia najmu pojazdu powyżej 6 godzin bez zgody wypożyczalni i nie podaniu przyczyny dalszego najmu zostanie dodatkowo doliczona ( kara umowna ) do uzgodnionej ceny podwyższona dwukrotnie stawka dzienna (200%) wysokości stawki dziennej oraz skierowane zostanie zawiadomienie do organów ścigania o dokonaniu przestępstwa kradzieży pojazdu.

§ 5 Opłaty

 1. Czynsz za najem pojazdu naliczany jest za całą dobę wg cennika lub określonej oferty w danym okresie.
 2. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu, w formie gotówki lub przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT wystawionej przez Wynajmującego.
 3. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 4. Miesięczny czynsz najmu zostaje ustalony przez strony. Podstawą do negocjacji jest cennik umieszczony na stronie internetowej Wynajmującego - www.citycar.info.pl .
 5. Limit przebiegu każdego pojazdu ustala się na 300 km na dobę i na 3000 km miesięcznie bez dodatkowych opłat, dla samochodu ciężarowego 500 km na dobę. Dla pojazdów strony mogą ustalić inny limit przebiegu, co musi zostać potwierdzone w dokumencie wydania (protokół zdawczo - odbiorczy ) pojazdu.
 6. W przypadku przekroczenia ustalonego limitu kilometrów stosuje się dodatkową opłatę w wysokości 0,80 zł brutto za każdy dodatkowo przejechany kilometr.
 7. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu, Wynajmujący może bez dodatkowego wezwania najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości 10% stawki dziennej za każdy dzień opóźnienia w zapłacie z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów.
 8. W przypadku całkowitej rezygnacji najmu pojazdu wciągu 2 godzin przed wcześniej umówionym terminem odbioru pojazdu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty kary umownej w wysokości min. 50% - 100% stawki dziennej obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
 9. Kara umowna nie ogranicza Wynajmującego w dochodzeniu odszkodowania od Najemcy w przypadkach ujętych w niniejszej umowie.
 10.  Wszelkie koszty mandatów i grzywny nałożone przez organy prawa przejmuje Najemca. Poniesione w/w koszty przez Najemcę pojazdu mogą zostać zwrócone po ustaleniu przyczyny wystawienia mandatu i grzywny. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przejęcia kosztów nałożonych przez organy prawa.

§ 6 Zasady użytkowania pojazdu przez najemcę.

 1. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów pojazdu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wymienionych w niniejszym rozdziale.
 2. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 3. W czasie użytkowania Najemca oraz każda osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do stosowania i przestrzegania:
  1. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC i AC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane)
  2. zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków)
  3. wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych)
  4. stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz dokumentacji technicznej pojazdu
  5. utrzymywania w należytej czystości - w tym w szczególności wynikające z transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu.
  6. w przypadku transportu zwierząt domowych jak np. kotów lub psów obowiązuje użycie specjalnego pokrowca zabezpieczającego zabrudzenia tapicerki pojazdu.
  7. przewozić najwyżej taką liczbę pasażerów, na jaką zarejestrowany jest pojazd
  8. nie przewozić ładunków cięższych od dopuszczalnej ładowności
  9. nie holować innych samochodów lub przyczep chyba, że przedstawiciel wypożyczalni City Car na to wyrazi zgodę
  10. zabrania się kierowania pojazdem przez kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  11. nie brać udziału w wyścigach, rajdach lub innych zawodach sportowych ani w treningach do nich
  12. nie używać pojazdu do nauki jazdy lub jej doskonalenia
  13. jeżeli pojazd nie jest użytkowany, musi zostać zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami i kradzieżą używając wszystkich zamontowanych do tego celu zabezpieczeń
  14. nie oddawać pojazdu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem. W razie oddania pojazdu osobie trzeciej zarówno Najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni za przestrzeganie warunków Umowy i wszelkie szkody powstałe w tym czasie.
  15. Najemca przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność materialną w przypadku wybicia szyby, awarii ogumienia niebędącej następstwem wady fabrycznej oraz tapicerki lub innych części wynajętego pojazdu oraz za inne szkody powstałe w wyniku złamania przepisów o ruchu drogowym
  16. jeżeli w czasie trwania najmu nastąpi potrzeba napraw pojazdu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić przedstawiciela City Car, próba zaniechania tego obowiązku oraz próba naprawiania pojazdu przez Najemcę może skutkować obciążeniem Najemcy kosztami nieuzgodnionych naprawy.
  17. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu wypożyczalni City Car Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku regulaminu tym samym zastrzega sobie prawo do zatrzymania kaucji, do dochodzenia zwrotu całkowitych kosztów ew. napraw oraz do odszkodowania od Najemcy, za wszelkie poniesione straty.

§ 7 Uszkodzenie, wypadek, kradzież pojazdu procedura postępowania

 1. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca jest zobowiązany zwrócić dowód rejestracyjny i kluczyki w przeciwnym razie Najemca ( osoba fizyczna, oraz właściciel podmiotu gospodarczego) ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za szkodę.
 2. W przypadku wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Najemcę lub osobę kierującą pojazdem, kaucja zostaje zatrzymana do momentu:
  1. wyjaśnienia przyczyn spowodowanych szkód i awarii do czasu całkowitego rozliczenia się za poniesione koszty związane z naprawą i kosmetyką (koszty czyszczenia zabrudzeń i innych poniesionych uszkodzeń zewnętrznych oraz wewnątrz pojazdu), stopień zabrudzenia jak i uszkodzeń ustala osoba reprezentująca wypożyczalnię City Car. Za szkody które nie kwalifikują się do natychmiastowego usunięcia, przede wszystkim na wszelkich elementach plastikowych takich jak: zderzaki, pulpit, klamki oraz inne uchwyty plastikowe pojazdu, klient ponosi jednorazową karę umowną w wysokości ustalonej przez przedstawiciela "City Car" , jednak nie mniejszej niż 100 zł netto do maksymalnej kwoty wysokości kaucji wartości netto. Wartość kary umownej uzależniona jest od stopnia uszkodzenia danego elementu pojazdu. 
  2. W pozostałych przypadkach wysokość kary umownej pozostaje otwarta. Szkody do wysokości kaucji będą z niej potrącone w całości. 
  3. w razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży pojazdu, uszkodzenia pojazdu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu, poprzez telefoniczne skontaktowanie się oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej w ciągu 24 h, a także do natychmiastowego wezwania Policji.
  4. zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą ( każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków
  5. w przypadku kradzieży pojazdu Najemca ponosi odpowiedzialność materialną do wysokości kaucji udziału własnego w szkodzie
  6. w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta, koszty z całkowitą naprawą pojazdu ponosi najemca pojazdu do max. wysokości kaucji wynajętego pojazdu
  7. w przypadku uszkodzenia szyb podczas jazdy np. odprysk pozostawiony na szybie od kamienia, koszty związane z wymianą szyb ponosi najemca pojazdu do max. wysokości kaucji
  8. w wypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w § 7 Najemca zostanie obciążony całkowitymi kosztami naprawy pojazdu oraz innymi kosztami związanymi z naprawą, które poniesie Wynajmujący.

§ 8 Zwrot lub wymiana pojazdu.

 1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania mowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca w określonym przez nich terminie.
 2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej listem poleconym, faksem lub mailem - potwierdzającej jej sms na numer telefonu 530 888 898.
 3. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju wynajmowanego pojazdu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego w terminie nie dłuższym niż 6 godzin.
 4. Jeżeli pojazd zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu pojazdu (wg dodatkowego cennika umowy) do w/w ustalonego między stronami miejsca.
 5. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia pojazdu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze pojazdu. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg stawki obowiązującej w dniu zwrotu pojazdu na stacji paliw PKN Orlen oraz wg dodatkowego cennika umowy.

§ 9 Załącznik do Regulaminu - Cennik kar umownych zdarzeń

( utraty części / niestosowanie się do przepisów i zasad Regulaminu )

§ 10 Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu stron z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 2. Wszelkie kwestie sporne nieuregulowane Umową mogą być rozpatrywane w oparciu o Przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące najmu ( użyczenia).
 3. Spory mogące w przyszłości wynikać z Umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu miejscowo właściwego dla Wynajmującego - City Car.

* Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
* Przedstawiona wersja ma charakter orientacyjny.

Telefon całodobowy: 530 8888 98 lub 88888 44 22
Biuro:  89-679 72 72

Klasa A

Klasa A

Klasa B

Klasa B

Klasa C

Klasa C

Klasa CK

Klasa CK

Klasa D

Klasa D

Klasa DK

Klasa DK

Klasa E

Klasa E

Klasa LCV

Klasa LCV

Klasa R / Van

Klasa R / Van

VIP Car

VIP Car

Aktualności

Witamy na nowej stronie City Car !

Jest nam niezmiernie miło powitać Państwa na nowej stronie wypożyczalni samochodów City Car. Mamy nadzieję, że ułatwi ona Państwu szybką i bezproblemową rezerwację.

Więcej

Auto z lotniska

Oferujemy Serwis 24h wynajmu z lotnisk przez CITY CAR : Warszawa, Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz, z możliwością podstawienia wypożyczonego samochodu z kierowcą.

Więcej »

Hotele partnerskie

Autowypożyczalnia City Car nawiązała współpracę z licznymi hotelami, dzięki czemu możecie Państwo wynająć samochód bezpośrednio w hotelu, w którym przebywacie w specjalnych niższych cenach.

Więcej »

Płatności

Akceptujemy płatności gotówką, przelewem oraz wszystkimi rodzajami kart płatniczych

akceptujemy karty

Więcej »